Байгууллагын амжилтанд хувь хүмүүсийн үзүүлэх нөлөөг тодорхойлж, ажлын байран дахь гүйцэтгэлийг сайжруулахад психометрик тестийн үнэлгээгээр мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

 • Судалгаа шинжилгээнд суурилдаг
 • Баталгаатай хэмждэг
 • Монгол соёлд нутагшуулсан
 • Дэлхийн жишиг үнэлгээ
 • Психометрик баг
 • Стандарт загвар

Дэлхийн жишигт нийцсэн психометрик нэрийн багаж хэрэгсэл, үйлчилгээг монголын байгууллагуудад хүргэнэ.

Монгол улсад стандартчилсан үнэлгээний тестийг хэрэглээнд нэвтрүүлж буй анхдагч мэргэжлийн байгууллага. Талантыг сонгон шалгаруулах, бүрдүүлэх, ажлын байранд чадавхжуулах, шийдвэрээ итгэлтэй оновчтой гаргахад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлнэ.

бид юу хийдэг вэ.

Сэтгэл зүйн тестийн оношилгоонд суурилсан Талантыг таних, Талант аналитик, Талант хөгжүүлэлтийн зөвлөх үйлчилгээ

ТАЛАНТЫГ ТАНИХ

Байгууллагад зориулсан үйлчилгээ

Байгууллагын хөгжил нь хүнээ танихаас эхтэй. Байгууллагын хөгжилд хувь нэмэр оруулах хүмүүсийг ХАЙЖ ОЛОХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХАД тань сэтгэлзүйн найдварт-баталгаат-тохирц чанар бүрдсэн тестээр оношлож үнэлэхэд бид туслана.

БИЕ ХҮН ОНЦЛОГОО ТАНИНА: хүний байгалиас заяагдсан өгөгдөл, дахин давтагдашгүй онцлогийг танихад туслана.

ХҮН КАПИТАЛАА ТАНИНА: хүн капиталыг таньж, хөгжүүлж байгууллага хүчирхэгжинэ.

АЖЛЫН ТОХИРЦ: Тохирох талантыг сонгосноор ажлын байран дахь гүйцэтгэл сайжирна.

ЗАН ТӨЛВИЙГ ТОХИРЦ: Байгууллагын үнэт зүйл, соёлд нийцэх талантыг олоход туслана.

ТАЛАНТ АНАЛИТИК

Байгууллагад зориулсан үйлчилгээ

ХЭМЖИЛТ – ДҮГНЭЛТ – ТАЙЛАН – ЗӨВЛӨМЖ

СУДАЛ – ХЭМЖ – ДҮГНЭ – ШИЙДВЭРЭЭ ГАРГА

ТАЙЛАГНАЛ: Тестийн үнэлгээний тайлагналыг хувь хүн, баг, байгууллага дээр үр дүнгийн анализ хийж тайлагнана.

АСУУДАЛ: Тайлагналын үр дүнд хувь хүн, баг, байгууллагын хаана асуудал байна түүнийг олж харна

ХЭМНЭЛТ: Тохирохгүй ажилтныг ажлын байран дээр ажиллуулах ашиглалт, сургах удирдлага, санхүүгийн зардал, цаг хугацааг хэмнэж өгнө.

ҮНЭЛГЭЭ: Дэмжих талантуудыг сонгох, карьер өсгөх, багийг зөв бүрдүүлэх, ажлын байран дээр тогтвортой барих шийдвэр гаргахад тань психометрик үнэлгээний ухаалаг шийдэл мэдээллийн суурь болж өгнө.

ТАЛАНТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Байгууллагад зориулсан үйлчилгээ

Ажлын байрандах хүмүүсийн зан үйлийг таних замаар үйл ажиллагааг амжилтад хүргэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд туслана.

СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЦЭЭ:

Байгууллагын гишүүдийг чиглүүлэх, сэдэлжүүлэх

Талантыг идэвхжүүлэх, хөгжүүлэх

Манлайлагчидыг чадавхжуулах сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтан дээр хамтран ажиллах боломжтой

ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЦЭЭ

Дэмжих талантуудыг чадавхжуулах, сул гүйцэтгэлтэй ажилтныг засах, талантыг идэвхжүүлэхэд психометрик үнэлгээний ухаалаг шийдэл танд мэдээллийн суурь болж өгнө.

АРГА ЗҮЙН СУУРЬ:

Хувь, баг, байгууллагыг хөгжүүлэх арга зүйн мэдээллийн суурь болно.

СОЁЛ:

байгууллагын соёл гэдэг тухайн байгууллагын бие хүний төрх буюу зан төлөв төдийгүй байгууллага амжилттай байх гол түлхүүр юм. Байгууллагын үнэт зүйл, хэм хэмжээг хүлээн зөвшөөрч, байгууллагын соёлыг өөрийн зан үйл болгон байгууллагын амжилтыг урагшлуулах байгууллагын иргэнийг төлөвшүүлэхэд тань дэмжнэ.

СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Байгууллагад зориулсан үйлчилгээ

 • Ажилчдын сэтгэцийн эрүүл мэндийн хямрлаас үүсэх асуудлууд ба зардал
 • Санал болгож буй шийдэл
 • Шийдэл: Сэтгэцийн эрүүл мэндийн /СЭМ/ тест
 • Үнэлгээний үе шат, үнэлгээний давтамж
 • Үнэлгээний үйл явц,  СЭМ Үйлчилгээ-Intervention
 • Үнэлгээ ба анализ
 • Шалгуур: Үнэлгээний үр дүн-Аналитик
 • БСЭМЗҮ-ний үр дүн
 • Байгууллагын СЭМ-ын үнэлгээний үр дүн-Жишээ
 • Байгууллагын СЭМ Зөвлөх үйлчилгээний –Жишээ давтамж

БИДНИЙ ОНЦЛОГ

БАТАЛГААТ-НАЙДВАРТ-ТОХИРЦ ЧАНАР ХАНГАСАН ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭ

МЭРГЭШСЭН БАГ ХАМТ ОЛОН

Талант аналитик, тайлагналыг мэргэжлийн сэтгэл зүйч, психометрикчдийн баг боловсруулдаг.

ИННОВАЦИД СУУРИЛСАН

Бид мэдээллийн технологи, хиймэл оюун ухаанд түшиглэсэн дэвшилтэт технологи ашигладаг.

МОНГОЛ ХҮНД ТОХИРСОН

Монгол хүний нас бис сэтгэлзүйн олон жилийн судалгаан дээр тулгуурлан тохируулж стандарчилсан

Психометрик анализад тулгуурласан

Олон улсын сэтгэлзүйн судалгаанд амжилттай ашиглагдаж байгаа Психометрик анализ дээр тулгуурлагдсан

МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙТЭЙ

Бид үйлчлүүлэгч байгууллага, хувь хүний нууцыг чандлан хадгалах мэргэжлийн ёс зүй баримталдаг.

ТООН УТГААР:

Бид сэтгэл зүйн 26 психометрик тестээр, бие хүний 16 төрх байдал, 6 гүйцэтгэлийн чадвар, ажлын 36 цогц чадамж, 200 ажил мэргэжлийн тохирц, ажлын 200 зан төлөвийг тодорхойлж байна.

0
АЖЛЫН ЦОГЦ ЧАДАМЖ
0
АЖЛЫН ЗАН ТӨЛӨВ
0
БИЕ ХҮНИЙ ТӨРХ
0
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЧАДВАР
0
АЖИЛ МЭРГЭЖИЛ
0
ПСИХОМЕТРИК ТЕСТ

МАНАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН: ПСИХОМЕТРИК ТЕСТҮҮД

БИЕ ХҮНИЙ ҮНЭЛГЭЭ

Бие хүний үнэлгээний тестүүд нь: Хувь хүний зан төлөв, хувийн онцлог, давуу болон сул тал, ноёлох зан чанарыг илрүүлнэ.

ОЮУН УХААНЫ ИТГЭЛЦҮҮР

Оюун Ухааны Итгэлцүүр тестүүд нь хувь хүний IQ, EQ чадварын түвшин, хэл ярианы болон хэл ярианы бус оюун ухааны чадваруудын түвшинг тодорхойлно.

МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР, КАРЬЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Эдгээр тестүүд нь мэргэжлийн ур чадварын түвшинг илрүүлж, тухайн ажлын байранд тохирох, эс тохирох карьерийг үнэлдэг.

ХАНДЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ

Хандлагын үнэлгээний тестүүд нь хамт олон, багт гүйцэтгэх үүрэг роль, ажил мэргэжилдээ хандах хандлагыг илрүүлдэг.

СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үнэлгээ нь хувь хүний болон байгууллагын ажилчдын стресс, түгшүүр, депресс буюу сэтгэл гутралын түвшинг тогтооно.

ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД