ТАЛАНТЫГ ТАНИХ
Байгууллагын хөгжилд хувь нэмэр оруулах талантыг таних, сонгон шалгаруулах, карьер ахиулах, ажилчдын оролцоог сайжруулах, бүтээмжийг дээшлүүлэх, орлогоо нэмэгдүүлэх, ажилчдыг хадгалах шийдвэр гаргалтын суурь өгөгдөл
ТАЛАНТ АНАЛИТИК
Талант аналитик нь одоо байгаа ажиллах хүчний чанар, ур чадвар, хандлагын талаарх ойлголтоор хангах бөгөөд ингэснээр ирээдүйн ажиллах хүчнийхээ ашиг тусын тулд хүрээлэн буй орчныг оновчтой болгох өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгоно.
ТАЛАНТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
Хувь хүний ​​гүйцэтгэлийг оновчтой болгож, байгууллагын стратегийн зорилгод нийцсэн ажлын хариуцлага, тэргүүлэх чиглэл, гүйцэтгэлийн хүлээлтийг бодит болгоход тусална.
Previous
Next

ЦАХИМ ҮНЭЛГЭЭНИЙ УХААЛАГ ШИЙДЭЛ

Сэтгэл зүйн үнэлгээний тестүүдийг онлайн системтэй хослуулан, хувь хүн болон байгууллагын талантыг таних, талант аналитик гаргах цахим үнэлгээний ухаалаг шийдлийг санал болгож байна.

ТАЛАНТ ТАНИХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ - ASSESSMENT INSTRUMENT

БИЕ ХҮНИЙ ҮНЭЛГЭЭ

Бие хүний үнэлгээний тестүүд нь: Хувь хүний зан төлөв, хувийн онцлог, давуу болон сул тал, ноёлох зан чанарыг илрүүлнэ.

ОЮУН УХААНЫ ИТГЭЛЦҮҮР

Оюун Ухааны Итгэлцүүр тестүүд нь хувь хүний IQ, EQ чадварын түвшин, хэл ярианы болон хэл ярианы бус оюун ухааны чадваруудын түвшинг тодорхойлно.

МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР, КАРЬЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Эдгээр тестүүд нь мэргэжлийн ур чадварын түвшинг илрүүлж, тухайн ажлын байранд тохирох, эс тохирох карьерийг үнэлдэг.

ХАНДЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ

Хандлагын үнэлгээний тестүүд нь хамт олон, багт гүйцэтгэх үүрэг роль, ажил мэргэжилдээ хандах хандлагыг илрүүлдэг.

СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үнэлгээ нь хувь хүний болон байгууллагын ажилчдын стресс, түгшүүр, депресс буюу сэтгэл гутралын түвшинг тогтооно.

ТАЛАНТЫГ ТАНИХ - TALANT ACQUISITION

m001-1

Байгууллагын хөгжилд хувь нэмэр оруулах талантыг ажил горилогчдын дотроос таних, зөв хүнээ сонгон шалгаруулахад тань сэтгэлзүйн тестээр үнэлгээ хийж мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлнэ.

БИЕ ХҮНИЙ ОНЦЛОГИЙГ ТАНИна

Бие хүний байгалиас заяасан өгөгдөл, дахин давтагдашгүй онцлогийг танина.

АЖЛЫН ТОХИРЦ

Тухайн ажлын байранд бүрэн нийцэх талантыг таньж, сонгон шалгаруулснаар ажлын гүйцэтгэл сайжирна.

ХҮН КАПИТАЛАА ТАНИНА

Ажилчдынхаа ур чадварыг таньж хөгжүүлэх нь байгууллага хүчирхэгжих үндэс болно.

ЗАН ТӨЛӨВИЙН ТОХИРЦ

Байгууллагын үнэт зүйл, соёлд нийцэх талантыг олно.

0
АЖЛЫН ЦОГЦ ЧАДАМЖ
0
АЖЛЫН ЗАН ТӨЛӨВ
0
БИЕ ХҮНИЙ ТӨРХ
0
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЧАДВАР
0
АЖИЛ МЭРГЭЖИЛ
0
ПСИХОМЕТРИК ТЕСТ

ТАЛАНТ АНАЛИТИК - TALANT ANALYTIC

m002

Цаг хугацаа, зардлаа хэмнэ.

ТАЙЛАГНАЛ

Тестийн тайлагналыг байгууллага, баг, хувь хүн тус бүр дээр гаргаж, үр дүнгийн анализ хийж тайлагнана.

ХЭМНЭЛТ

Ажлын байранд тохирохгүй хүн ажиллуулснаас үүдэн гарах ашиглалтын, сургалт удирдлагын, санхүүгийн зардал, цаг хугацааг хэмнэнэ.

АСУУДАЛ

Үнэлгээний үр дүнд хувь хүн, баг, байгууллагад ямар асуудал байгааг оношилж илрүүлнэ.

ШИЙДВЭР

Дэмжвэл зохих талантыг таних, карьер ахиулах, ажлын байранд тогтвортой барих, багийг зөв бүрдүүлэхэд тань Талант аналитик мэдээллийн суурь болно.

ТАЛАНТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ - TALANT DEVELOPMENT

Ажлын байран дахь хүмүүсийн зан үйлийг таних замаар үйл ажиллагааг амжилтанд хүргэх, ажлын бүтээмжийг нь нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг болно.

Сургалтын хэрэгцээ

- Байгууллагын гишүүдийг чиглүүлэх, сэдэлжүүлэх - Талантыг идэвхжүүлж, хөгжүүлэх - Манлайлагчдыг чадавхжуулах сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалт хийхэд тань хамтран ажиллана.

Соёл

Байгууллагын үнэт зүйл, хэм хэмжээг хүлээн зөвшөөрч, байгууллагын соёлыг өөрийн зан үйл болгож байгууллагын амжилтыг урагшлуулж чадах баг, багийн гишүүдийг төлөвшүүлэхэд тань дэмжинэ.

Хөгжүүлэлтийн хэрэгцээ

Дэмжих талантуудыг чадавхжуулах, сул гүйцэтгэлтэй ажилтанг засах, талантыг идэвхжүүлэх, сэдэлжүүлэх хэрэгцээг тодорхойлно.

Арга зүйн суурь

Хувь хүн, баг, байгууллагыг хөгжүүлэх арга зүйн мэдээллийн суурь болно